وب سایت مای رند - مرکز خرید و فروش سیم کارت
ثبت نام ورود
خرید سیم کارت رند از شهر سیم

سیم کارت های رند حروفی

سیم کارت های رند حروفی
سیم کارت های رند حروفی

نام خود را به انگلیسی وارد کنید تا فهرستی از بهترین شماره ها که معادل عددیِ نام شما در آن ها قرار دارد را دریافت نمایید.

برای مثال، واژه ali بر اساس حروف روی صفحه کلید، معادل عدد 254 است و با وارد کردن این نام، تمامی شماره های تلفن همراه موجود که حاوی این عدد است، به شما نمایش داده می شود. برای مثال 12342540935

1
2
ABC
3
DEF
4
GHI
5
JKL
6
MNO
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
*
0
+
#