خرید سیم کارت مشابه خط خودتان

لیست سیم کارت های همزاد
لیست سیم کارت های همزاد
سیم کارت همزاد

سیم کارت همزاد به آن دسته از سیم کارت هایی گفته می شود که هفت رقم بعد از پیش شماره های آن یکسان باشند . سیم کارت همزاد می تواند شامل اپراتورهای مختلف تلفن همراه باشد بنابراین الزامی وجود ندارد تمامی سیم کارت های همزاد ، حتما برای یک اپراتور باشند .

به عنوان مثال شماره های پشتیبانی سایت جزء سیم کارت های همزاد محسوب شده و از سه اپراتور داخلی کشور هستند . شماره ی 09121959247 مربوط به اپراتور همراه اول ، شماره ی 09021959247 مربوط به اپراتور ایرانسل و در پایان شماره ی 09201959247 مربوط به اپراتور رایتل هستند . همانطور که در مثال بالا مشخص است ، هفت رقم بعد از پیش شماره در سیم کارت های همزاد ، دقیقا همانند یکدیگرند .

مشخصات درخواست کننده
لیست شماره های درخواستی
0903 1 000690
سیمکارت دائمی
صفر
53 دقیقه قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0912 1 000690
سیمکارت دائمی
در حد صفر
1 ساعت و51 دقیقه قبل
توافقی
0919 1 001009
سیمکارت اعتباری
کارکرده
3 ساعت قبل
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0930 1 001009
سیمکارت دائمی
صفر
53 دقیقه قبل
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0917 1 001036
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۱۴,۳۰۹,۷۲۲ تومان
0992 1 001036
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
0917 1 001067
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۱۴,۳۰۹,۷۲۲ تومان
0992 1 001067
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
0917 1 001089
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۱۴,۳۰۹,۷۲۲ تومان
0992 1 001089
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
0917 1 001146
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۶,۸۵۴,۶۰۱ تومان
0992 1 001146
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001147
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۶,۶۵۴,۴۶۳ تومان
0992 1 001147
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001163
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۶,۸۵۴,۶۰۱ تومان
0992 1 001163
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001186
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۶,۸۵۴,۶۰۱ تومان
0992 1 001186
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001262
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۹,۰۱۶,۰۶۱ تومان
0991 1 001262
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و40 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0991 1 001272
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و40 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001272
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0991 1 001282
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و40 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001282
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0912 1 001284
سیمکارت دائمی
کارکرده
22 ساعت قبل
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001284
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0991 1 001292
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و40 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001292
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001358
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۱۲,۸۵۸,۷۱۹ تومان
0992 1 001358
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001369
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۱۳,۲۲۸,۹۷۵ تومان
0992 1 001369
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001475
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۴,۳۱۷,۸۹۹ تومان
0992 1 001475
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001479
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۴,۳۱۷,۸۹۹ تومان
0992 1 001479
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001489
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۴,۳۱۷,۸۹۹ تومان
0992 1 001489
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001491
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۵,۷۳۳,۸۶۰ تومان
0992 1 001491
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001507
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۷,۳۵۴,۹۴۷ تومان
0992 1 001507
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001517
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۱۴,۳۰۹,۷۲۲ تومان
0992 1 001517
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001573
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۴,۲۱۷,۸۲۹ تومان
0992 1 001573
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001579
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۴,۲۱۷,۸۲۹ تومان
0992 1 001579
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001604
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۷,۳۵۴,۹۴۷ تومان
0992 1 001604
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0921 8 003420
سیمکارت اعتباری
صفر
53 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0992 8 003420
سیمکارت اعتباری
صفر
8 ساعت قبل
۲۲۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003470
سیمکارت اعتباری
صفر
53 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003470
سیمکارت اعتباری
صفر
53 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003480
سیمکارت اعتباری
صفر
53 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003480
سیمکارت اعتباری
صفر
53 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003490
سیمکارت اعتباری
صفر
53 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003490
سیمکارت اعتباری
صفر
53 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0913 5 003578
سیمکارت دائمی
صفر
53 دقیقه قبل
۵۰۰,۰۰۰ تومان
0919 5 003578
سیمکارت دائمی
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۴۱۵,۰۰۰ تومان
0910 6 003654
سیمکارت دائمی
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۵۴۵,۰۰۰ تومان
0911 6 003654
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
۴۵۰,۰۰۰ تومان
0937 6 004400
سیمکارت دائمی
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0938 6 004400
سیمکارت دائمی
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0936 9 004400
سیمکارت دائمی
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0938 9 004400
سیمکارت دائمی
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0921 1 004626
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و40 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0991 1 004626
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و40 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0911 2 005191
سیمکارت دائمی
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0921 2 005191
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و40 دقیقه قبل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005691
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005691
سیمکارت اعتباری
صفر
4 ساعت قبل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005692
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005692
سیمکارت اعتباری
صفر
4 ساعت قبل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005693
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005693
سیمکارت اعتباری
صفر
4 ساعت قبل
۱۹۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005747
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005747
سیمکارت اعتباری
صفر
4 ساعت قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0991 5 005759
سیمکارت دائمی
صفر
53 دقیقه قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0992 5 005759
سیمکارت اعتباری
صفر
4 ساعت قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005853
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و28 دقیقه قبل
۵۷۰,۰۰۰ تومان
0991 5 005853
سیمکارت دائمی
صفر
53 دقیقه قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0912 2 005953
سیمکارت دائمی
در حد صفر
4 ساعت قبل
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0921 2 005953
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و40 دقیقه قبل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
0938 3 007700
سیمکارت دائمی
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0939 3 007700
سیمکارت دائمی
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0903 5 008067
سیمکارت اعتباری
صفر
53 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 008067
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0903 5 008069
سیمکارت اعتباری
صفر
53 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 008069
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0933 9 009004
سیمکارت دائمی
صفر
53 دقیقه قبل
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0936 9 009004
سیمکارت دائمی
صفر
53 دقیقه قبل
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0919 6 010855
سیمکارت اعتباری
صفر
3 روز و10 ساعت قبل
۲۶۵,۸۰۰ تومان
0990 6 010855
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و43 دقیقه قبل
۹۵,۰۰۰ تومان
0911 4 011000
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0936 4 011000
سیمکارت دائمی
صفر
1 ساعت و13 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
تعداد 114 نظر ثبت شده است
امتیاز کلی 4.3
78
15
8
4
9
شما چه امتیازی به "لیست همزاد" می دهید؟