نظرات مشتریان
خریدار تاریخ عنوان امتیازات فروشنده
0919 - - - 3398 1401/11/4 13:22 کاملا ناراضی برخورد نامناسب فروشنده
0912 - - - 1741
0918 - - - 2130 1401/10/28 14:49 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0913 - - - 7903
0916 - - - 7398 1401/10/4 15:12 ناراضی تاخیر در تحویل
برخورد نامناسب فروشنده

0912 - - - 5515
0936 - - - 2737 1401/9/30 20:43 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0911 - - - 0040
0991 - - - 7893 1401/9/22 18:07 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0912 - - - 8410
0913 - - - 2679 1401/9/14 19:38 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
0919 - - - 6612
0902 - - - 1077 1401/9/5 14:33 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0912 - - - 2110
0919 - - - 2823 1401/9/5 09:06 کاملا ناراضی سایر موارد
0912 - - - 5515
0920 - - - 6621 1401/7/28 15:45 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
قیمت مناسب

0921 - - - 5855
0918 - - - 7717 1401/7/14 19:47 راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
پشتیبانی مناسب

0912 - - - 0912
0919 - - - 7069 1401/7/14 10:05 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0921 - - - 5855
0919 - - - 9261 1401/6/25 18:25 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0935 - - - 5040
0990 - - - 1743 1401/6/21 23:58 راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
پشتیبانی مناسب

0912 - - - 5515
0933 - - - 9855 1401/6/13 17:02 راضی رفتار خوب فروشنده
0912 - - - 0000
0937 - - - 1033 1401/6/12 22:12 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040