ثبت نام ورود
نظرات مشتریان
خریدار تاریخ عنوان امتیازات فروشنده
0913 - - - 3499 1401/4/3 01:52 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده 091esfahan.rond.ir
0919 - - - 6612
0919 - - - 9703 1401/3/28 00:11 کاملا راضی سایر موارد
0936 - - - 2222
0912 - - - 2789 1401/3/24 09:55 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
tapsim
0912 - - - 5515
0912 - - - 7006 1401/3/24 01:59 کاملا راضی وقت شناسی در تحویل tapsim
0912 - - - 5515
0913 - - - 0322 1401/3/18 12:45 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
pishkhannaziabad
0912 - - - 0912
0912 - - - 6667 1401/3/16 22:02 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
simplus
0912 - - - 1741
0911 - - - 2972 1401/3/8 23:50 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد
shikshop
0935 - - - 5040
0939 - - - 9851 1401/3/4 22:43 کاملا ناراضی سایر موارد shikshop
0935 - - - 5040
0930 - - - 8886 1401/3/2 12:55 راضی وقت شناسی در تحویل 091esfahan.rond.ir
0919 - - - 6612
0991 - - - 4418 1401/3/2 12:13 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد
tapsim
0912 - - - 5515
0912 - - - 7424 1401/2/10 16:18 کاملا ناراضی برخورد نامناسب فروشنده
دریافت مبلغ اضافی
مغایرت قیمت
tapsim
0912 - - - 5515
0912 - - - 9987 1401/2/5 04:31 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0936 - - - 2222
0938 - - - 5100 1401/2/4 00:24 کاملا راضی وقت شناسی در تحویل shikshop
0935 - - - 5040
0917 - - - 6505 1401/2/3 04:10 راضی رفتار خوب فروشنده tapsim
0912 - - - 5515
0918 - - - 9539 1401/1/28 00:42 کاملا راضی وقت شناسی در تحویل tapsim
0912 - - - 5515