نظرات مشتریان
خریدار تاریخ عنوان امتیازات فروشنده
0920 - - - 1051 1402/11/25 00:30 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده shadmehr_hamrah
0912 - - - 3322
0905 - - - 7182 1402/11/4 11:32 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل

0912 - - - 1741
0913 - - - 7706 1402/10/23 10:15 راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل

0919 - - - 6612
0920 - - - 8538 1402/10/22 19:29 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0935 - - - 5040
0905 - - - 2211 1402/10/13 07:20 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0935 - - - 5040
0910 - - - 5424 1402/9/22 18:26 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0912 - - - 1741
0902 - - - 8687 1402/6/15 10:17 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0912 - - - 0912
0938 - - - 6421 1402/5/17 11:52 راضی رفتار خوب فروشنده
0911 - - - 0040
0919 - - - 6264 1402/4/11 20:14 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040
0903 - - - 5274 1402/4/7 21:11 راضی پشتیبانی مناسب
0917 - - - 2606
0912 - - - 7871 1402/4/6 13:28 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
0912 - - - 6981
0913 - - - 7871 1402/4/2 11:38 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0919 - - - 6612
0910 - - - 3945 1402/4/2 11:37 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0919 - - - 6612
0990 - - - 4079 1402/4/1 15:46 کاملا ناراضی سایر موارد
0912 - - - 1741
0912 - - - 2807 1402/3/31 12:49 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0912 - - - 1350