نظرات مشتریان
خریدار تاریخ عنوان امتیازات فروشنده
0936 - - - 1976 1400/10/28 13:44 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
6565
0920 - - - 6206
0938 - - - 6942 1400/10/28 13:28 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد
tapsim
0912 - - - 5515
0921 - - - 1657 1400/10/28 00:45 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد
tapsim
0912 - - - 5515
0935 - - - 1760 1400/10/24 13:29 راضی وقت شناسی در تحویل shikshop
0935 - - - 5040
0919 - - - 2190 1400/10/23 23:01 راضی سایر موارد shikshop
0935 - - - 5040
0919 - - - 8843 1400/10/23 22:26 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

pori - - - [email protected]
0919 - - - 9073 1400/10/23 12:20 راضی رفتار خوب فروشنده tapsim
0912 - - - 5515
0918 - - - 4494 1400/10/23 12:15 کاملا ناراضی سایر موارد tapsim
0912 - - - 5515
0919 - - - 3391 1400/10/21 17:58 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد
tehransim
0912 - - - 2792
0990 - - - 7731 1400/10/20 02:26 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
sinacelll
0921 - - - 5855
0912 - - - 4539 1400/10/18 13:02 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد
tapsim
0912 - - - 5515
0912 - - - 7571 1400/10/13 12:49 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
ermiyamobile
0912 - - - 3322
0912 - - - 7571 1400/10/13 12:49 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
ermiyamobile
0912 - - - 3322
0911 - - - 4178 1400/10/12 19:31 راضی رفتار خوب فروشنده
قیمت مناسب
پشتیبانی مناسب

pori - - - [email protected]
0919 - - - 4635 1400/10/4 23:53 راضی سایر موارد
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
پشتیبانی مناسب
simchin
0911 - - - 0000