وب سایت مای رند - مرکز خرید و فروش سیم کارت
ثبت نام ورود
خرید سیم کارت رند از شهر سیم
نظرات مشتریان
خریدار تاریخ عنوان امتیازات فروشنده
0910 - - - 6001 1403/3/17 02:39 راضی رفتار خوب فروشنده
0911 - - - 0040
0920 - - - 8092 1403/3/1 17:21 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0921 - - - 5855
0916 - - - 7497 1403/2/25 08:32 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0919 - - - 6612
0938 - - - 5934 1403/2/21 23:46 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده

0911 - - - 0040
0902 - - - 6062 1403/1/29 13:18 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
0911 - - - 0040
0915 - - - 4363 1403/1/25 01:23 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040
0991 - - - 7993 1403/1/20 01:13 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040
0935 - - - 0810 1403/1/18 01:09 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
0911 - - - 0040
0996 - - - 5105 1403/1/14 12:25 ناراضی سایر موارد
0935 - - - 5040
0939 - - - 5140 1402/12/19 22:12 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0919 - - - 6612
0991 - - - 7993 1402/12/19 13:12 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040
0915 - - - 6125 1402/12/11 18:16 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0935 - - - 5040
0933 - - - 9907 1402/12/8 12:59 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل

0935 - - - 5040
0920 - - - 1051 1402/11/25 00:30 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده shadmehr_hamrah
0912 - - - 3322
0905 - - - 7182 1402/11/4 11:32 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل

0912 - - - 1741