نظرات مشتریان
خریدار تاریخ عنوان امتیازات فروشنده
0919 - - - 9261 1401/6/25 18:25 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0935 - - - 5040
0990 - - - 1743 1401/6/21 23:58 راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
پشتیبانی مناسب

0912 - - - 5515
0933 - - - 9855 1401/6/13 17:02 راضی رفتار خوب فروشنده
0912 - - - 0000
0937 - - - 1033 1401/6/12 22:12 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040
0913 - - - 2445 1401/5/28 22:38 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0919 - - - 6612
0991 - - - 2050 1401/5/19 16:34 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040
0903 - - - 9068 1401/5/15 14:59 راضی قیمت مناسب
0912 - - - 5515
0912 - - - 3592 1401/5/9 19:41 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0921 - - - 5855
0990 - - - 2061 1401/5/6 15:10 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0919 - - - 6612
0913 - - - 5636 1401/5/1 00:54 ناراضی سایر موارد
0935 - - - 5040
0916 - - - 2622 1401/4/31 22:18 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
قیمت مناسب
سایر موارد

0912 - - - 5515
0935 - - - 6810 1401/4/29 13:35 راضی سایر موارد
0936 - - - 2222
0939 - - - 4266 1401/4/29 02:31 راضی قیمت مناسب
0912 - - - 5515
0935 - - - 0388 1401/4/25 13:29 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0912 - - - 5515
0937 - - - 9397 1401/4/23 21:19 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040